FAQ

Hier tref je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de validering van exameninstrumenten. Misschien zijn het vragen die jij ook hebt. Mocht je geen antwoord op je vraag vinden, mail ons dan via info@valideringexamens.nl

Op welke wijze worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in. In de afspraken lees je hoe scholen zich verantwoorden en hoe zij via de collectiviteit van de brancheverenigingen worden gehouden aan het gebruik van de routekaart.

Waar staat beschreven dat scholen de drie routes moeten gebruiken incl. bijbehorende afspraken?

Dit staat beschreven in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo. De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd.

Er wordt voor elke route aangegeven welke afspraken er gelden. Daarnaast gaan de afspraken ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

De Afspraken valide exameninstrumenten mbo gelden vanaf het invoeringsmoment van 1 augustus, dan start de structurele situatie. De toepassing van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo wordt jaarlijks door de mbo-scholen gemonitord met als doel een overzichtelijk beeld op te bouwen van de werking van de afspraken. De afspraken worden voor 1 januari 2022 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bezien of er valideringssystematiek wordt doorgezet en of er aanpassingen nodig zijn.

Waar kan ik meer informatie krijgen over uitvoeringsvraagstukken?

Voor meer informatie over de uitvoering van het werken met valide exameninstrumenten binnen jouw school, over de collectieve afspraken en overige vragen over examinering in het algemeen kun je terecht bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering via info@kennispuntmbo.nl of kijk op www.onderwijsenexaminering.nl . Nbi’s kunnen contact opnemen met de NRTO.

De kwartiermakersorganisatie stopt per 1 augustus 2018. In dit artikel lees je waar je dan terecht kunt met vragen en voor informatie.

Vanaf welke datum moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten?

Vanaf 1 augustus 2018 dienen scholen alleen maar valide exameninstrumenten in te zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Vooralsnog staan alle seinen op groen en verwacht de kwartiermaker dat de 1 augustus de invoeringsdatum is. In dit artikel lees je er meer over. Als 1 augustus onverwacht toch niet haalbaar is, dan informeren we je daarover via de nieuwsbrief. Geen bericht betekent dat 1 augustus blijft staan.

Zijn reeds geconstrueerde en ingekochte exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties ook valide na de invoeringsdatum?

Het streven is om vanaf augustus 2018 alle scholen valide exameninstrumenten in te laten zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Per route wordt toegelicht wat dat betekent voor de reeds ingekochte of zelf geconstrueerde exameninstrumenten, wanneer worden deze als ‘valide’ beschouwd?

Route 1
Voor reeds ingekochte exameninstrumenten geldt dat deze als valide worden beschouwd, mits de examenleverancier waarvan het instrument afkomstig op invoeringsdatum x gecertificeerd is.

Route 2
Voor route 2 geldt dat reeds geconstrueerde exameninstrumenten valide zijn als deze zijn geconstrueerd volgens de afspraken in route 2. Gebruik hiervoor het document ‘Stappen route 2’ en controleer of het instrument dat al geconstrueerd is voldoet aan de afspraken.

Route 3
Als de school kiest voor route 3 moeten reeds geconstrueerde exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties extern gevalideerd worden voor invoeringsdatum x.


Exameninstrumenten die een school zelf geconstrueerd heeft, maar die niet via route 2 valide kunnen worden (in het geval dat kwalificaties geen toegang hebben tot route 2 of als de school geen toegang heeft tot route 2), moeten ook eerst extern worden gevalideerd via route 3 voor invoeringsdatum x.

Vanaf wanneer is de norm voor valide exameninstrumenten van kracht?

De norm voor valide exameninstrumenten is inmiddels gepubliceerd. Dat betekent niet dat de norm al gelijk van kracht is, momenteel zitten we nog in de overgangsperiode. Tijdens de overgangsperiode kunnen scholen en examenleveranciers de norm wel al gebruiken om te checken of hun exameninstrumenten, en eventueel de processen en organisatie, al voldoen aan de norm voor valide exameninstrumenten. De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum (streefdatum augustus 2018).

Voor welke exameninstrumenten gaan de afspraken voor validering van exameninstrumenten gelden?

De afspraken zullen van toepassing zijn op alle exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties. Ook voor generieke instellingsexamens Nederlands en Engels (meer info in deze publicatie en dit bericht over de ‘quickscan’).

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. de afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens

  2. de afspraken zijn niet van toepassing op externe examens die afgenomen worden als gevolg van (wettelijke) beroepsvereisten, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het examen buiten de school ligt.  


De afspraken gelden niet voor de keuzedelen.

Aan welke kwaliteitscriteria moet een valide exameninstrument voldoen?

In de norm voor valide exameninstrumenten zijn kwaliteitscriteria (producteisen) beschreven waaraan een exameninstrument moet voldoen. De producteisen voor een valide exameninstrument kun je hier te vinden. Bij het volgen van elk van de drie routes en de bijbehorende afspraken per route, zorgt de school dat hij aan valide exameninstrumenten komt die aan de norm voldoen.

Wat houdt de overgangsperiode in?

Straks moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten bij examinering. Er zijn dan drie routes om aan valide exameninstrumenten te komen. Er is tijd nodig om de drie routes te operationaliseren. Die tijd heet de overgangsperiode. Deze periode is gestart in augustus 2016 en loopt door tot augustus 2018.

Hoe kan ik de routekaart gebruiken tijdens de overgangsperiode?

Scholen kunnen straks werken met drie manieren om te komen tot valide exameninstrumenten. Dit zijn de drie routes en die routes staan in een routekaart. In de overgangsperiode worden deze routes volledig begaanbaar gemaakt.

Voordat alle routes volledig begaanbaar zijn, kan er in de overgangsperiode al gewerkt worden met een deel van de routekaart. Zo kunnen scholen zich voorbereiden op het moment dat alle exameninstrumenten valide moeten zijn.

In de overgangsperiode kan een school zowel route 1 (inkopen) als route 2 (zelf ontwikkelen) gebruiken. In het kader van route 1 is het raadzaam voor scholen om te checken of de examenleverancier waar de school inkoopt voornemens is om zich te laten certificeren (mogelijk vanaf begin 2018). Vanaf begin 2018 is ook Route 3 (extern valideren) toegankelijk. Scholen kunnen exameninstrumenten construeren en vanaf begin 2018 zijn validerende autoriteiten beschikbaar die de exameninstrumenten extern kunnen valideren. Hier lees je meer over het gebruiken van drie routes in de overgangsperiode en structurele situatie.
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.