Partners

Veel partijen werken samen aan de totstandkoming van drie routes naar een valide examenproduct. Vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hier vind je deze partijen en kun je lezen wat hun rol is in het realiseren van deze verandering in het mbo-onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de examens hoog is. Studenten krijgen dan een eerlijke kans om te bewijzen dat ze benodigde exameneisen beheersen en werkgevers kunnen vertrouwen op de vaardigheden van afgestudeerde studenten. De overheid wil de kwaliteit van de mbo-examens verder verbeteren.

In mei 2016 is het advies ‘Drie routes naar valide examenproducten’ aangeboden aan de minister van OCW. De minister heeft het advies overgenomen en daarmee het startsein gegeven om te bouwen aan een oplossing voor valide exameninstrumenten. De minister heeft hiervoor de kwartiermaker Validering Examens MBO aangesteld.

Inspectie van het onderwijs

De missie van de Inspectie is: ‘effectief toezicht voor goed onderwijs’. Wat het onderwijs goed maakt, bepaalt de inspectie op basis van de wet en de breed gedeelde opvatting over wat goed onderwijs is.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van mbo-scholen. Onderdeel van het toezicht van de inspectie is toezicht op examinering en diplomering. Dit doet de inspectie op basis van haar toezichtskader voor het mbo. Voor examinering en diplomering is het toezicht gebaseerd op de regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012.

Rol van de Inspectie van het Onderwijs bij Validering Examens MBO is:

 • de Inspectie wordt betrokken de uitwerking van diverse aandachtspunten uit het advies vanuit haar toezicht op de kwaliteit van examinering en haar opvatting over de doorvertaling van kwalificaties naar examinering;
 • de formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten is en blijft plaatsvinden aan de hand van Examenstandaard 2 (Exameninstrumentarium). De kwaliteitscriteria (de norm) die onder de drie routes naar een valide exameninstrument liggen zijn congruent met de eisen uit de Examenstandaard 2 en het Onderzoekskader 2017 van de inspectie.

SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen.

Als onderdeel van SBB, toetst de Toetsingskamer alle mbo-kwalificatiedossiers, doet onderzoek en adviseert het bestuur SBB over de kwalificatiestructuur. De kennis en kunde SBB over kwalificaties en kwalificatiedossiers wordt gebruikt bij analyses die gedaan worden in het kader van doorvertaling van kwalificaties naar examinering.

De rol van SBB bij Validering Examens MBO:

 • betrokkenheid bij, meedenken over en het leveren van informatie bij de actualisatie en onderbouwing van de rating van de kwalificaties die gebruikt wordt om te bepalen hoe complex het is om te komen van een kwalificatie tot een examenproduct en of een kwalificatie toegang heeft tot route 2.

MBO-Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt onder andere de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden bij het verbeteren van de kwaliteit van de examinering , biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met examinering. De MBO Raad heeft samen met de NRTO en het ministerie van OCW in de Examenagenda mbo 2015-2020 een aantal afspraken vastgelegd om de kwaliteit van examinering te verbeteren. Ook is de MBO Raad bijvoorbeeld actief met het voorbereiden van servicedocumenten en handreikingen en heeft de MBO Raad het Kennispunt Onderwijs en Examinering.

Rol van MBO Raad bij Validering Examens MBO in de overgangsperiode:

 • betrokkenheid bij, meedenken over en het leveren van informatie bij de actualisatie en onderbouwing van de rating van de kwalificaties die gebruikt wordt om te bepalen hoe complex het is om te komen van een kwalificatie tot een exameninstrument;
 • participeren in de activiteiten in het kader van de Examenagenda mbo 2015-2020;
 • het meedenken en meewerken aan de uitwerking van diverse aandachtspunten uit ‘het advies drie routes naar een valide examenproduct’;
 • het informeren van haar leden over de validering van examens bijvoorbeeld via het Kennispunt Onderwijs & Examinering en het (mede)organiseren van bijeenkomsten.

NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Zo ook als het gaat om de validering van examenproducten. De NRTO heeft samen met de MBO Raad en het ministerie van OCW in de Examenagenda mbo 2015-2020 een aantal afspraken vastgelegd om de kwaliteit van examinering te verbeteren. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- en examenaanbod realiseren.

De rol van de NRTO bij Validering Examens MBO:

 • betrokkenheid bij, meedenken over de actualisatie en onderbouwing van de rating van de kwalificaties die gebruikt wordt om te bepalen hoe complex het is om te komen van een kwalificatie tot een exameninstrument;
 • participeren in de activiteiten in het kader van de Examenagenda mbo 2015-2020;
 • het meedenken en meewerken aan de uitwerking van diverse aandachtspunten uit ‘het advies drie routes naar een valide examenproduct’;
 • Het informeren van haar leden over de validering van examens en het (mede)organiseren van bijeenkomsten.

VNO-NCW en MKB-Nederland

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doet VNO-NCW zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren.  

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Ruim een eeuw geleden is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben 1 gezamenlijk bureau.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn als vertegenwoordiging van ondernemers betrokken bij het beroepsonderwijs. In hun Commissie Beroepsonderwijs van VNO-NCW en MKB-Nederland bespreekt het bedrijfsleven in gezamenlijkheid haar belangen mbt het beroepsonderwijs (VMBO-MBO), maar ook m.b.t. het toeleidende onderwijs (PO en VO).

Rol van VNO-NCW/MBK-Nederland bij Validering Examinering MBO:

 • denkt mee over de uitwerking van een aantal aandachtspunten uit het advies.

Kwartiermaker Validering examens mbo

De kwartiermaker is aangesteld door de minister van OCW om het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ in de praktijk te brengen, de benoemde aandachtspunten uit het advies op te pakken en in een overgangsperiode samen met betrokken partijen uit het mbo-veld uit te werken.

De kwartiermaker zet een aanpak op om te komen tot drie begaanbare routes naar een valide exameninstrument, neemt initiatief om met betrokkenen uit het mbo-veld om aandachtspunten en vraagstukken uit te werken, stuurt op voortgang en zorgt voor effectieve samenwerking van alle betrokken partners. De kwartiermaker informeert en betrekt scholen, examenleveranciers en bovengenoemde partners over het advies, de invulling van de overgangsperiode, de verwachtingen en de ontwikkelingen rondom de validering van examens. De kwartiermaker beheert en actualiseert in de overgangsperiode het kwalificatieoverzicht t.b.v. route 2 en monitort de werking van de routes in de overgangsperiode. Het doel: drie begaanbare routes naar een valide exameninstrument aan het einde van een overgangsperiode die maximaal 2 jaar duurt.

De kwartiermaker zorgt samen met zijn team voor programmamanagement, beheersmaatregelen en communicatie om het behalen van de doelstelling te borgen. Communicatie vanuit de kwartiermaker gaat voornamelijk via de website www.valideringexamens.nl.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.