Informatievoorziening

Validering Examens mbo stopt: en nu?

5 jul , 2018  

Met het aflopen van de overgangsperiode per 1 augustus, stopt het werk van de kwartiermaker. Dat betekent dat ook www.valideringexamens.nl en de vraagbaakfunctie van de kwartiermaker verdwijnen. Publicaties en andere materialen die scholen en examenleveranciers nodig hebben om te kunnen werken met de drie routes in de structurele situatie blijven beschikbaar via andere kanalen. In dit artikel lichten we toe waar je vanaf 1 augustus 2018 terecht kunt. lees meer..

Informatievoorziening

Quickscan instellingsexamens Nederlands/Engels gereed

25 jan , 2018  

Eerder is er door de kwartiermaker samen met de MBO Raad, Steunpunt Taal en Rekenen en CINOP een oplossingsrichting uitgewerkt voor het gebruik van route 2 bij de instellingsexamens Nederlands en Engels. De MBO Raad heeft de uitwerking van de oplossingsrichting opgepakt door de ontwikkeling van de ‘quickscan’. De quickscan is nu beschikbaar! In dit artikel lees je meer over de quickscan en hoe je met instellingsexamens Nederlands en Engels komt tot valide exameninstrumenten via route 2. lees meer..

Informatievoorziening

Stichting Valide Exameninstrumenten MBO in oprichting

25 jan , 2018  

In de overgangsperiode werkt de kwartiermaker aan de drie routes naar een valide exameninstrument. Er is een vorm van organisatie nodig die het systeem van de drie routes in de structurele situatie borgt. In het beleidskader ‘Drie routes naar een valide exameninstrument’ is geadviseerd om dit gestalte te geven in de vorm van een onafhankelijke stichting, op initiatief van de mbo-sector. De MBO Raad en NRTO hebben dit initiatief genomen en de Stuurgroep Examenagenda voorgesteld een aanjager te benoemen om de stichting handen en voeten te geven. Henny Morshuis heeft deze opdracht de afgelopen maanden vervuld. Wij spraken hem over zijn werk en de inrichting van de stichting Valide Exameninstrumenten MBO. lees meer..

Informatievoorziening

De nieuwe website van exameninstrumentenmbo is nu live!

29 jun , 2017  

De Servicepunten IHKS en examinering mbo (onderdeel van de MBO Raad) hebben samen een website ontwikkeld voor scholen: www.exameninstrumentenmbo.nl. Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor kwalificaties en keuzedelen. Ook wordt per kwalificatie aangegeven welke routes 'in het kader van de validering van examenproducten' te bewandelen zijn. Wij spraken met Nelleke Lafeber van de MBO Raad over deze nieuwe website. lees meer..

Informatievoorziening

Bereiden scholen zich al voor op validering?

29 jun , 2017  

Het antwoord daarop is ja! De informatie die nu beschikbaar is, leent zich ervoor om te onderzoeken wat voor impact het werken met de routekaart en de bijbehorende verantwoording op de school gaat hebben. In de vorige mailing vroegen we lezers om met ons te delen hoe zij zich nu aan het voorbereiden waren. lees meer..

Informatievoorziening

Geactualiseerd rating-overzicht beschikbaar

23 mei , 2017  

Scholen die in route 2 zelf examenproducten willen ontwikkelen, krijgen te maken met de rating per kwalificatie. Elke kwalificatie heeft een A, B of een C-rating. De rating bepaalt vervolgens hoe en of je route 2 kunt vervolgen. Afgelopen maanden is gewerkt aan de actualisatie van het rating-overzicht. Kwalificaties die al beoordeeld waren, zijn opnieuw tegen het licht gehouden en in sommige gevallen van een nieuwe rating voorzien. Daarbij zijn nieuwe kwalificaties beoordeeld en ook van een rating voorzien. Bekijk het overzicht en zie welke rating jouw kwalificaties gekregen hebben. Let op: het overzicht van augustus 2016 vervalt bij deze. lees meer..

Informatievoorziening

Toegang tot de inkoop van examenproducten in route 1

11 mei , 2017  

Met de introductie van de drie routes vindt de kwartiermaker het van belang om na te kunnen gaan hoe de toegankelijkheid tot route 1 geborgd is. Kan elke school altijd alle examenproducten inkopen bij elke examenleverancier? En wat als er verschillen zijn in toegang? Wat als de prijs van de producten niet voor alle scholen (klanten) hetzelfde is? Wat betekent dat voor de toegankelijkheid de route? In dit artikel lees je meer over deze vragen, de eerste antwoorden en het vervolg. Heb je ervaringen met dit onderwerp, dan horen wij daar graag meer over. lees meer..

Informatievoorziening

Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo gepubliceerd

11 mei , 2017  

Op 4 april is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd in de staatscourant. Deze treedt in werking op 1 augustus 2017. Op dat moment vervalt de bestaande Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering. lees meer..

Informatievoorziening

Voorbereiden op werken met valide examenproducten: welke keuzes maak jij?

11 mei , 2017  

Op welke wijze bereid jij (of jouw school) je voor op het werken met valide producten? De kwartiermaker is benieuwd welke keuzes scholen in deze fase maken bijvoorbeeld ten aanzien van het inkopen van examenproducten, wat de verwachting is van de impact van het werken met valide producten en wat de informatiebehoefte is ten aanzien van dit onderwerp. lees meer..

Informatievoorziening

Update van de kwartiermaker

11 mei , 2017  

Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de aandachtspunten uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. In dit artikel lees je over de laatste stand van zaken. De kwartiermaker vertelt over het werk dat momenteel wordt gedaan, wie daarbij betrokken zijn en wat de komende tijd verwacht kan worden aan resultaten. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.