Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: Producteisen

29 jun , 2017  

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de producteisen en kun je de producteisen downloaden. De andere onderdelen van de norm, de proceseisen en organisatie eisen, worden tijdens en na de zomer uitgewerkt en vervolgens gepubliceerd.

Achtergrond: één norm voor valide exameninstrumenten

Het doel van validering is om voorafgaand aan examinering te borgen dat er valide exameninstrumenten ingezet worden. Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten inzetten; via de inkoop bij gecertificeerde instanties, door zelf te construeren binnen de collectieve afspraken of door zelf geconstrueerde examens extern te laten valideren. Onafhankelijk van welke route wordt gekozen, dient een exameninstrument altijd valide te zijn. Om meerdere routes mogelijk te maken die leiden tot een valide exameninstrument is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen.

De norm is opgebouwd uit de volgende drie elementen:

 1. producteisen: eisen aan het individuele exameninstrument

 2. proceseisen: eisen aan de werkwijze (processen) op basis waarvan de exameninstrumenten tot stand komen

 3. organisatie-eisen: eisen aan de organisatie-inrichting van de instantie die de instrumenten ontwikkelt.


Met dit artikel publiceren we de producteisen die onderdeel uitmaken van de norm.

Producteisen norm en handvatten Onderzoekskader 2017 parallel uitgewerkt

Het uitwerken van de producteisen afgelopen maanden liep parallel aan de taak van de Inspectie om op basis van het Onderzoekskader 2017 handvatten te ontwikkelen voor het beoordelen van het exameninstrumentarium. Vanaf 1 augustus 2017 worden door de Inspectie voor het kwaliteitsgebied examinering en diplomering (ED) drie standaarden gehanteerd. In ED1 is de rol van de examencommissie beschreven, ED2 betreft het exameninstrumentarium en in ED3 staat de inrichting en uitvoering van het examenproces centraal. De handvatten hebben betrekking op ED2. Deze handvatten zijn bedoeld ter ondersteuning van de inspecteurs en de productadviseurs exameninstrumenten, die de kwaliteit van het exameninstrumentarium bij onderwijsinstellingen beoordelen.

Deze uitwerking in de vorm van de norm is uiteraard ook bedoeld voor de instellingen (de constructeurs van exameninstrumenten en examencommissie) en de leveranciers.

Samenwerking
Gezien de overeenkomstige inhoudelijke opgave waar zowel de Inspectie als de kwartiermaker voor stonden, is besloten dit gezamenlijk op te pakken. Bij deze samenwerking stonden drie zaken centraal: (1) waar het kan geven de uitwerkingen elkaar de hand, (2) er is oog voor elkaars positie en ieders verantwoordelijkheid en (3) tegenstrijdigheden worden vermeden.

In vier werkbijeenkomsten met Inspectie, de kwartiermaker, deskundigen uit het onderwijsveld, examenleveranciers en het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) is ED2 geoperationaliseerd en zijn de producteisen van de norm uitgewerkt.

Bij de uitwerking zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het betreft alleen de herziene dossiers. Dossiers op basis van eindtermen of BKS vallen buiten de scope.

 • De uitwerking geldt niet voor de centrale examens.

 • De uitwerking geldt niet voor de verplichte externe examinering van beroepsvereisten.

 • De uitwerking is van toepassing op de examens van de kwalificatie. De uitwerking is dusdanig dat deze in de toekomst ook voor keuzedelen gebruikt kan worden, maar is daarvoor nu nog niet van toepassing.

 • De standaard ED2 Exameninstrumentarium vormt het uitgangspunt voor de norm voor valide exameninstrumenten.


Uitwerking producteisen norm

Tijdens de werkbijeenkomsten zijn verschillende onderdelen uitgewerkt. Deze onderdelen zijn:


 • Algemeen: betreft eisen die niet op de inhoud van het instrument ingaan, maar bijvoorbeeld duidelijk maken dat het om een kwalificerend instrument gaat.

 • Dekking: de eisen van dekking gaan in op de relatie tussen de kwalificatie-eisen en het exameninstrument.

 • Beoordelingseisen: de eisen waaraan het beoordelingsinstrument moet voldoen.

 • Cesuur: eisen aan de cesuur bepalen de manier waarop de (totstandkoming van de) cesuur wordt beoordeeld.

 • De informatie-eisen: de informatie over het exameninstrument geeft alle betrokkenen inzicht in hoe het examen eruit ziet, hoe het wordt uitgevoerd en hoe het wordt beoordeeld.


Na de uitwerking is een klankbord ronde gehouden onder examenleveranciers, vertegenwoordiging van scholen (bekostigd en niet bekostigd), servicepunt examinering mbo en de stuurgroep examenagenda.

Het resultaat is de operationalisering van de standaard ED2, en een set producteisen, welke onderdeel zijn van de norm voor valide exameninstrumenten.

De volledige publicatie kun je hier downloaden: ‘De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten’.

 
 • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.