Routekaart

In de praktijk: het werken met de routekaart bij Zadkine

11 mei , 2017  

In de rubriek “In de praktijk: Het werken met de routekaart” spreken wij met verschillende scholen over het werken met de routekaart in de overgangsperiode. In deze eerste “In de praktijk” lees je over de ervaringen van Zadkine. Wij spraken met Jose Haen, Beleidsadviseur examinering bij Onderwijsplein Zadkine.

Voorbereiding

Jose vertelt ons over de voorbereidingen bij Zadkine: “We zijn begonnen met het bespreken van de ontwikkelingen rondom validering en de 3 routes in de stuurgroep examinering en het Platform adviseurs examinering. Deze informatie is door de adviseurs examinering, tevens secretarissen van de examencommissies, gedeeld in de verschillende examencommissies. Ook is in onze interne Nieuwsbrief examinering aandacht besteed aan de ontwikkelingen”.

Stand van zaken validering examens

Binnen Zadkine is op basis van de informatie omtrent validering, beschikbaar via de website www.valideringexamens.nl, een servicedocument opgesteld. In het servicedocument worden de 3 routes toegelicht.

Naast het servicedocument heeft Jose een valideringsplan opgesteld. Dit plan is bedoeld als voorbereiding op de toekomstige verantwoording van de gekozen route voor validering. Jose legt uit: “In het valideringsplan is de ratinglijst omgezet naar Excel. Alle kwalificaties staan in één overzicht, inclusief ratings en een verwijzing naar de bijhorende servicedocumenten. Verder zijn er extra kolommen toegevoegd, waar onder andere de gekozen routes voor validering kunnen worden ingevuld.”

“Aan de examencommissies is via de adviseurs examinering gevraagd voor de eigen kwalificaties aan te geven voor welke route is gekozen. In een kolom daarnaast wordt om een toelichting gevraagd, waarmee de keuze voor de route wordt verantwoord. In weer een andere kolom wordt de vraag gesteld in hoeverre wordt voldaan aan de collectieve afspraken. Op deze manier komt er een valderingsverantwoording tot stand.”

“Omdat de ratings ge-update worden, is het vullen van het valideringsplan geen eenmalige actie. Door hier nu al mee te beginnen, komt de bewustwording over de externe validering op gang. Aan de hand van het valideringsplan kan straks jaarlijks verantwoording worden afgelegd namens de gehele instelling.” Meer informatie over de verantwoording vind je in de publicatie ‘grip op de routekaart‘.

De ervaringen tot nu toe

“De clusters hebben inmiddels informatie aangeleverd. Het éne cluster heeft het wat uitgebreider (per examenproduct) uitgewerkt dan het andere cluster, dat bijvoorbeeld voor het hele crebo heeft aangegeven dat men alles inkoopt bij één leverancier. De clusters hebben in ieder geval voor elk crebo bekeken welke ratings van toepassing zijn en op basis daarvan de keuze onderbouwd. Bijvoorbeeld als inkoop niet mogelijk is, dat er zelf geconstrueerd wordt.”

De criteria die benoemd zijn in de ‘collectieve afspraken construeren en vaststellen exameninstrumenten liggen volgens Jose grotendeels voor de hand, maar ze merkt op dat de afspraken nog niet overal even goed bekend zijn in de organisatie. “Vooral de vastlegging van de keuzes die worden gemaakt, is nog een punt van aandacht. Daarom is het belangrijk dat de collectieve afspraken nog beter onder de aandacht gebracht worden bij alle betrokkenen.”

Wat levert het valideringsplan concreet op?

  • In 1 oogopslag overzicht van alle opleidingen en de ratings.

  • Via de kolomindeling direct in kaart welke route men kiest.

  • Inzichtelijk welke leveranciers gecontracteerd zijn.

  • Een overzicht van de aandachtspunten. Bijvoorbeeld waar er sprake is van een B of C rating in combinatie met eigen constructie, wat dus nog aandacht behoeft.


Inkoop of zelf ontwikkelen

‘Inkopen, tenzij …’ is al enige tijd uitgangspunt bij Zadkine en stond al als zodanig geformuleerd in het handboek examinering. Dit wordt door de MBO Raad nu ook als landelijk uitgangspunt gehanteerd. De verwachting is dat binnen Zadkine circa 90% zal worden ingekocht.

“Voor sommige opleidingen is geen inkoop mogelijk, zoals voor de opleidingen voor goud- en zilversmeden. Zadkine biedt deze opleidingen als enige aan. Dus moet er zelf geconstrueerd worden. Omdat deze crebo’s onder de A-rating blijken te vallen, is route 2 mogelijk.” Uit de inventarisatie bij Zadkine blijkt dat er 26 crebo’s zijn met een C-rating (op basis van het ratingoverzicht van augustus 2016). De meeste hiervan zijn binnen de opleidingen Entree en Techniek. Voor het grootste deel is al de keuze gemaakt om in te kopen (route 1). Alleen in twee gevallen bij Techniek zou er extern gevalideerd moeten gaan worden (route 3); de insteek is ook deze in de toekomst om te zetten naar inkoop.

Instellingsexamens taal worden binnen Zadkine deels ingekocht en deels zelf geconstrueerd. Een overweging daarbij is dat examencommissies meerwaarde zien in het examineren van de taal binnen de beroepscontext . De meeste ingekochte taalexamens zijn echter generiek van aard. “Voor de instellingsexamens taal hebben we al een centrale constructie- en vaststellingscommissie. Hierdoor is er sprake van een werkwijze met uniforme formats, beoordelingsmodellen, vaststellingssystematiek en een database met instellingsexamens taal. Op deze manier wordt de kwaliteit al voor een belangrijk deel geborgd. Daarnaast wordt er landelijk een servicedocument uitgewerkt waarin de collectieve afspraken verder worden uitgewerkt voor instellingsexamens taal. We wachten die ontwikkeling af.”

Hoe verder?

Voor volgend schooljaar heeft Zadkine het format van het examenplan bijgesteld. “Voor de opstellers van de examenplannen wordt een lijst met extra vragen opgenomen waarin alle keuzes, die ten grondslag liggen aan het examenplan, kunnen worden verantwoord. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de keuze om in te kopen of juist niet, examinering in de beroepspraktijk of in simulatie en de wijze waarop moderne vreemde talen in de werkprocessen worden geëxamineerd. Er worden ook vragen opgenomen m.b.t. de externe validering. De vragenlijst heeft een interne functie, maar geeft wel input voor de verantwoording.”

“De valideringsroutes worden opgenomen in het Handboek Examinering dat binnen Zadkine momenteel wordt bijgesteld met input van de adviseurs examinering. Dit wordt meegenomen in het procesgebied ‘construeren en vaststellen’. De collega’s van Audit & control zijn bezig met de voorbereiding van een nieuw auditprotocol voor de constructie en vaststelling van instellingsexamens. De collectieve afspraken zullen ongetwijfeld onderdeel van het kader uit gaan maken.”

Oproep

Zijn jullie als school ook al bezig met de routekaart? En wil jij met andere scholen delen hoe je dat ervaart? Stuur dan een mail naar info@valideringexamens.nl.

 
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.