Advies validering

Advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ overgenomen door OCW

8 jun , 2016  

De regieorganisatie Herziening MBO heeft in mei 2016  het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ aangeboden aan de minister van OCW. De minister neemt het advies integraal over en geeft daarmee het startsein om een overgangsperiode in te richten en vanaf augustus 2016 samen met het onderwijsveld toe te werken naar de structurele situatie. De minister zal voor de inrichting van de overgangsperiode tijdig een kwartiermaker benoemen.

In dit artikel lees je de hoofdlijn van het advies, toelichting op de overgangsperiode die in augustus 2016 van start gaat en wat er van scholen gevraagd wordt in die periode. Dit artikel geeft antwoord op de eerste vragen. Ook lichten we toe hoe je in de komende periode verder geïnformeerd wordt.

Lees bijgaand het complete adviesrapport.

Aanleiding advies
In de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ heeft de minister van OCW aangegeven: “Ik ga scholen verplichten om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren.”

Het mbo-veld heeft daarop gereageerd, zich ingespannen en een positieve beweging in gang gezet om de examenkwaliteit te verbeteren. De Examenagenda mbo 2015-2020 is hier een goed voorbeeld van. De goede weg is ingeslagen, het einddoel dat de examenkwaliteit van alle opleidingen in het mbo op orde is, is echter nog niet bereikt. Blijvende inspanning is geboden.

Een evenwichtige oplossing om te komen tot valide examenproducten
Bij de totstandkoming van het advies ‘Drie routes naar valide examenproducten’ is gewerkt aan een oplossing die voortbouwt op de reeds verbeterde examenkwaliteit en de te verwachten verbetering als gevolg van ingezette inspanningen. Deze verbetering is al terug te zien in de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs. Daarin wordt geconcludeerd dat er in de laatste jaren een positieve ontwikkeling van de kwaliteit van examinering en examenproducten is. Met de introductie van een extra route, naast de mogelijkheden voor inkopen bij een gecertificeerde instantie of een examenproduct extern laten valideren, wordt scholen meer eigen ruimte geboden om tot een valide examenproduct te komen. De met het advies geïntroduceerde extra route geeft scholen de mogelijkheid om voor de meerderheid van de kwalificaties zonder betrokkenheid van een certificerende of validerende autoriteit te komen tot valide examenproducten.

Overgangsperiode vanaf augustus 2016
Om op verantwoorde wijze van het advies naar uitvoering in de praktijk te komen en met de drie routes aan de slag te gaan, start in augustus 2016 de overgangsperiode. In de overgangsperiode gaat samen met het onderwijsveld gewerkt worden aan de aandachtspunten uit het advies (zie hoofdstuk 7) en kan er door scholen al gestart worden met een deel van de routes. De overgangsperiode duurt maximaal twee jaar.

Hoofdlijn advies

Het advies kent de volgende hoofdlijn:

  • Om tot valide examenproducten te komen, gaat gewerkt worden met een routekaart met drie routes. Een school kan zelf per kwalificatie de afweging maken welke route(s) ze wil bewandelen om tot valide examenproducten te komen. (Lees meer in hoofdstuk 4 van het advies.)

  • Bij elk van de drie routes wordt dezelfde norm voor een valide examenproduct gehanteerd. Zie in het advies de eerste aanzet hiervoor in hoofdstuk 3. De norm wordt verder uitgewerkt  in de overgangsperiode.

  • De eerste set collectieve afspraken waarmee de mbo-sector werkt aan de verbetering van de examenkwaliteit en de analyse naar ‘samenhang examinering en kwalificaties’ zijn de basis voor een route waarbij scholen zelf examens kunnen ontwikkelen zonder betrokkenheid van een externe autoriteit (zie hoofdstuk 2 en 4).

  • De norm en routes moeten beheerd worden en er moeten externe autoriteiten worden geselecteerd. Hiervoor is een organisatie nodig. Geadviseerd is de oprichting van een onafhankelijke stichting op initiatief van de mbo-sector (zie hoofdstuk 5).

  • In de overgangsperiode wordt samen met het onderwijsveld gewerkt om van advies naar praktijk te komen en de in het advies genoemde aandachtspunten uit te werken (zie hoofdstuk 7).


De drie routes naar valide examenproducten

Scholen kunnen via drie routes komen tot een valide examenproduct:

Route 1: via inkoop bij een gecertificeerde instantie.
Route 2: zelf of gezamenlijk examenproducten ontwikkelen binnen de collectieve afspraken.
Route 3: het extern valideren van zelf of gezamenlijk ontwikkelde examenproducten.

In hoofdstuk 4 kun je een uitgebreide uitleg van de routes lezen.

De drie mogelijkheden samen vormen onderstaande routekaart:
RouteIn route 1 en 3 komen valide examenproducten tot stand met de betrokkenheid van een externe autoriteit. In route 2 is dat niet het geval. De scholen die de collectieve afspraken ondertekend hebben, kunnen gebruik maken van route 2. Over de naleving van deze collectieve afspraken worden in de overgangsperiode nadere afspraken gemaakt.

Rating kwalificaties in route 2 en mogelijk aanvullende acties
In route 2 moeten de collectieve afspraken worden gevolgd bij het ontwikkelen van examenproducten. Daarbij heeft elke kwalificatie ten behoeve van route 2 een rating gekregen. De rating van de kwalificatie kan leiden tot aanvullende acties bij het ontwikkelen van het examenproduct (lees meer over de rating van kwalificaties in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4).

Wat wordt van scholen gevraagd vanaf augustus 2016?
In augustus 2016 gaat de overgangsperiode van start. In die periode wordt samen met het onderwijsveld verder invulling gegeven aan de drie routes. Dit is ook een periode waarin scholen al voorzichtig kunnen gaan werken met een deel van de routes.

Wat kun je al doen vanaf augustus 2016?

De aangepaste route 1 bewandelen: inkoop van examenproducten
Inkoop kan tijdens de overgangsperiode bij een instantie die examenproducten aanbiedt. Die instantie is dan nog niet gecertificeerd. Het verdient dan ook aanbeveling dat het inkoop betreft bij een instantie die het voornemen heeft om zich te laten certificeren zodra dit mogelijk is. Je kunt daarover het gesprek alvast aangaan met de instantie. Goed om in het achterhoofd te houden: de collectieve afspraken gaan uit van ‘inkoop tenzij’.

Route 2 bewandelen: zelf ontwikkelen van examenproducten, binnen de collectieve afspraken
Met de gemaakte collectieve afspraken, en de beschikbare rating van kwalificaties is het mogelijk om zelf of samen met andere scholen valide examenproducten te ontwikkelen (bekijk de dataset van maart 2016 om een idee te krijgen hoe kwalificaties gerated worden, dit is de voorloper van de dataset waarmee gestart wordt in augustus 2016).

Gebruik maken van lopende initiatieven die gericht zijn op kwaliteitsverhoging van de examenproducten
Extern valideren (route 3) is bij aanvang van de overgangsperiode nog niet mogelijk. Tijdens de overgangsperiode kan wel gebruik worden gemaakt van lopende initiatieven die gericht zijn op kwaliteitsverhoging van examenproducten, zoals bijvoorbeeld peerreviews en audits bij scholen onderling

Samen de aandachtspunten uitwerken
De kwartiermaker start vanaf augustus 2016 met de uitwerking van de aandachtspunten uit het advies. Dit gebeurt samen met het onderwijsveld. De kwartiermaker zal rond thema’s stakeholders oproepen om mee te denken en te doen.

Door al in de overgangsperiode met enkele routes te werken, kunnen scholen zich voorbereiden op de structurele situatie. Daarbij is het een mooie gelegenheid om met elkaar te onderzoeken wat werkt en wat nog verder bijgeschaafd moet worden, zodat in de structurele situatie over een goed werkbare situatie gesproken kan worden.

Blijf goed op de hoogte!
Ongetwijfeld heb je na het lezen van dit artikel nog vragen. Hier komt antwoord op. In de overgangsperiode word je verder geïnformeerd over de ontwikkeling van de drie routes, over activiteiten die worden georganiseerd om samen aan de slag te gaan en kun je alle ins en outs van het advies lezen. Voor vragen over de inhoud van het advies kun je terecht op www.valideringexamens.nl of kun je een mail sturen naar info@valderingexamens.nl. Voor vragen over de uitvoering van de maatregel binnen de school kun je terecht bij het Servicepunt examinering mbo (examineringmbo@mbodiensten.nl) en NRTO (info@nrto.nl).
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.