Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: proces- en organisatie-eisen

2 nov , 2017  

In de zomermaanden is samen met een vertegenwoordiging van examenleveranciers gewerkt aan de proces- en organisatie-eisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze eisen worden gebruikt om instanties (zoals examenleveranciers) te certificeren. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de proces- en organisatie-eisen en kun je de publicatie met de eisen downloaden. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten is reeds gepubliceerd.

Achtergrond

Het doel van validering is te borgen dat er valide exameninstrumenten ingezet worden. Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten inzetten; via de inkoop bij gecertificeerde instanties (route 1), door zelf te construeren binnen de collectieve afspraken (route 2) of door zelf geconstrueerde examens extern te laten valideren (route 3). Onafhankelijk van welke route wordt gekozen, dient een exameninstrument altijd valide te zijn. Om meerdere routes die leiden tot een valide exameninstrument mogelijk te maken, is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. We noemen deze set van afspraken: de norm voor valide exameninstrumenten. De norm is opgebouwd uit drie elementen: producteisen, proceseisen en organisatie-eisen.

In dit artikel wordt ingegaan op de proces- en organisatie-eisen die beiden onderdeel uitmaken van de norm voor valide exameninstrumenten.

Totstandkoming

Met een vertegenwoordiging van examenleveranciers gewerkt aan de proces- en organisatie-eisen. Er is verder gebouwd op de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ en heeft geresulteerd in:

  • Proceseisen: eisen aan de werkwijze (processen) op basis waarvan een exameninstrument tot stand komt. Dit betreft de werkwijze van de instantie die exameninstrumenten ontwikkelt. Hierbij toont de instantie aan dat de kwaliteit van de werkwijze van de instantie geborgd is in de processen.

  • Organisatie-eisen: eisen aan de organisatorische inrichting van de instantie die exameninstrumenten ontwikkelt. De instantie toont aan dat er aan een aantal organisatie-eisen is voldaan.


Toepassing proces- en organisatie-eisen

De proces- en organisatie-eisen zijn op de volgende manier van toepassing binnen de routes:

  • In route 1 neemt een school voor een bepaalde kwalificatie valide exameninstrumenten af bij een gecertificeerde instantie. Voor certificering wordt de instantie die de exameninstrumenten ontwikkelt door een certificerende autoriteit getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Daarvoor gelden de product,proces- en organisatie-eisen.

  • De norm (product-, proces- en organisatie-eisen) is van toepassing op route 2. Dit wordt in de afspraken tussen partijen (MBO Raad, NRTO, Examenleveranciers en OCW) inzake de validering bekrachtigd. Wanneer scholen zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken, dienen de exameninstrumenten altijd te voldoen aan de producteisen uit de norm. De proces- en organisatie eisen gelden als referentiekader voor de operationalisering van de ‘Collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten’ (juni 2016).

  • In route 3 worden exameninstrumenten bij een certificerende autoriteit gevalideerd.  Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Per instrument is toetsing een toetsing a.d.h.v. de producteisen uit de norm. De proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van toepassing.


Wat kan een instantie met deze publicatie?

Vanaf (de streefdatum) 1 augustus 2018 mogen scholen alleen nog maar valide exameninstrumenten inzetten voor de examinering. Wil je als instantie valide exameninstrumenten aanbieden? Dan dien je gecertificeerd te zijn door een certificerende autoriteit. Ter voorbereiding op dit proces kan een instantie zowel de producteisen als de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten doornemen en kijken of aan deze eisen wordt voldaan. De certificerende autoriteit zal een instantie namelijk aan de hand van deze eisen gaan toetsen. Alleen indien een instantie aan zowel de producteisen als de proces- en organisatie-eisen voldoet, zal de certificerende autoriteit overgaan tot certificering.

Wat zijn de vervolgstappen?

In de periode oktober t/m december 2017 zullen er gesprekken met certificerende autoriteiten plaatsvinden (bekijk hier de oproep aan deze autoriteiten). Nadat er één of meerdere certificerende autoriteiten zijn benoemd, kunnen instanties zich gaan laten certificeren. De verwachting is dat het certificeren van instanties vanaf begin 2018 kan gaan plaatsvinden.

De volledige publicatie vind je hier: De proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.