Voortgang

Afspraken over validering

26 sep , 2017  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten moet verankerd worden. In plaats van het doorvertalen van het gebruik van de routes in wet- en regelgeving wil het ministerie van OCW deze verankering realiseren door het maken van afspraken met het mbo-veld. Net voor de zomer heeft de minister hier haar akkoord op gegeven. Nu kunnen de afspraken ook daadwerkelijk gemaakt worden, de kwartiermaker neemt hier het voortouw in. Wij spraken Bas Derks – plaatsvervangend directeur – en Simone de Ruijter – beleidsmedewerker – van de directie MBO, ministerie van OCW – over de voorkeur voor afspraken, hoe dit past bij de ingezette lijn van de Examenagenda en lichten toe hoe dit traject er de komende tijd uit ziet.

Kwaliteitsverbetering door onderlinge afspraken in Examenagenda

De Examenagenda is een belangrijke pijler onder het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Het is nu bijna 2 jaar na de ondertekening van de Examenagenda. Een goed moment om terug te blikken. Wat zijn de ervaringen van OCW met de Examenagenda en de afspraken die daarin zijn gemaakt over de kwaliteit van de exameninstrumenten?

Bas legt uit: “We zijn inderdaad 2 jaar verder en het is duidelijk zichtbaar dat de mbo-scholen stappen hebben gezet. De kwaliteit van examinering is toegenomen. De stijgende lijn is te zien in de Staat van het Onderwijs van de inspectie, al is deze stijgende lijn in de laatste Staat afgevlakt. Er is dus nog wel een slag te maken. Het proces naar aanloop van de Examenagenda was enorm positief. De mbo-scholen hebben daarmee zelf het initiatief genomen om de kwaliteit van de examinering te verbeteren. Ook is de Examenagenda een belangrijke ontwikkeling geweest voor het ontstaan van route 2. Wat ons betreft past het nemen van deze verantwoordelijkheid goed bij de autonomie van het mbo.”

Afspraken werkveld in plaats van wet- en regelgeving

De gezamenlijke verkenning van de kwartiermaker met OCW heeft geresulteerd in een voorkeur om de verankering te realiseren door het maken van onderlinge afspraken in plaats van wetgeving. Het mbo-veld heeft aangeven die voorkeur te delen. Welke overwegingen hebben meegespeeld bij deze voorkeur?

Bas: “Vastlegging door middel van afspraken past wat ons betreft in de lijn van de Examenagenda. Dat is de lijn waarin het mbo zelf de verantwoordelijkheid naar zich toe trekt. Daarnaast leert de ervaring dat onderlinge afspraken meer flexibel zijn dan wet- en regelgeving, zodat toekomstige verbeteringen eenvoudiger kunnen worden opgenomen. Wetgeving biedt hiervoor nou eenmaal minder ruimte. Uiteraard is een belangrijke overweging ook dat we constateren dat er bij de betrokken partijen voldoende bereidheid is voor het maken van afspraken. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de collectieve afspraken, die een belangrijk onderdeel vormen van de Examenagenda. Mochten de partijen niet tot gezamenlijke afspraken kunnen komen, dan is er uiteraard nog wel de mogelijkheid om te kiezen voor wet- en regelgeving. Daarbij moeten we wel constateren dat dit gevolgen heeft voor de doorlooptijd: een wetstraject duurt zeker twee jaar. En we willen juist dat de urgentie, die nu in het mbo wordt gevoeld, de ontwikkeling naar meer examenkwaliteit verder brengt. Het zou zonde zijn als een relatief zwaar wetgevingstraject hier een rem op zet.”

Afspraken concreet maken en naleving waarborgen

De kwartiermaker is inmiddels gestart met het betrekken van alle betrokken partijen om te komen tot gezamenlijke afspraken. Wat zijn de aandachtspunten bij de totstandkoming van de afspraken?

Simone: “Naast de bereidheid die er is om te komen tot afspraken is het noodzakelijk dat er ook een gezamenlijke bereidheid is tot het naleven van de afspraken. Het is dus van groot belang dat er een gedeeld beeld komt van hoe de naleving wordt gewaarborgd en hoe partijen elkaar daarop gaan aanspreken. Daarnaast zullen we goed moeten kijken welke partijen straks aan de tekentafel moeten zitten voor het ondertekenen van de afspraken.”

De komende tijd werkt de kwartiermakersorganisatie met vertegenwoordigers van de MBO Raad, NRTO en OCW aan de concrete uitwerking van de afspraken. De kwartiermaker kijkt daarbij ook naar de betrokkenheid van de examenleveranciers. De Stuurgroep Examenagenda is eerste aanspreekpunt, waar concepten worden getoetst. Door de kwartiermaker is een startdocument opgesteld dat is geaccordeerd door de stuurgroep Examenagenda. Dit startdocument wordt nu in samenwerking met de betrokken partijen uitgewerkt tot een eerste concept. Het is de bedoeling dat eind 2017 er een definitief concept beschikbaar is zodat ondertekening in de eerste maanden van 2018 kan plaatsvinden.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.